Opći uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (Narodne Novine; 107/07, 144/12, 14/14, 32/19), trgovačko društvo KAPITAL NEKRETNINE d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Osječka 28, OIB: 48037938907, zastupano po direktoru društva: Ivo Pejković, OIB: 61215807200 (u daljnjem tekstu: Posrednik),  donosi sljedeće

OPĆE  UVJETE  POSLOVANJA

Članak 1. (prvi)

Opće odredbe

Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Općim uvjetima) posrednika u prometu nekretnina uređuje se ugovorni odnos između posrednika i fizičke/pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja je s posrednikom zaključila Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina (dalje u tekstu: Ugovor o posredovanju).
Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina sklopljenog između Posrednika i Nalogodavca. 
Potpisom Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan sa svim odredbama ovih Općih uvjeta.
Izrazi korišteni u ovim Općim uvjetima imaju značenje kako je definirano Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina.
Posrednik može prenijeti ovaj Ugovor  na druge posrednike a po pozivu nalogodavca dužan je predati mu popis takvih posrednika pri čemu Nalogodavac ostaje u ugovornom odnosu samo s Posrednikom s kojim je sklopio Ugovor.

Članak 2. (drugi)

Ponuda nekretnina

Ponuda Posrednika sadrži podatke o nekretninama koji su zaprimljeni pisanim, usmenim te elektroničkim putem od strane Nalogodavca - Prodavatelja.
Posrednik ne odgovara za eventualne pogreške u oglasu nekretnine iz ponude u slučaju nepravovremene obavijesti nalogodavca o sniženju cijene, eventualnom odustajanju od prodaje/najma/zakupa, o realiziranoj prodaji/najmu/zakupu, kao i u slučaju zatajenja relevantnih informacija o nekretninama iz ponude od strane vlasnika.

Članak 3. (treći)

Obveze posrednika u posredovanju pri kupoprodaji/zakupu/najmu nekretnine

I           Posrednik će za Nalogodavca s kojim je zaključio ugovor o posredovanju, a koji nastupa u svojstvu prodavatelja, zakupodavca ili najmodavca nekretnine, obaviti sljedeće radnje:

 1. nastojati naći i dovesti u vezu* s Nalogodavcem treću osobu radi zaključenja pravnog posla zbog kojeg se posreduje i to na način da će navedenu nekretninu u vlasništvu Nalogodavca ponuditi svojim postojećim klijentima koji imaju zaključen s Posrednikom ugovor o posredovanju, ali i na način da će istu ponuditi svim trećim osobama koje se samostalno jave Posredniku s upitom u vezi navedene nekretnine;
*Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom s kojom će pregovarati za zaključenje pravnog posla, a naročito ako je:
 • neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,
 • organizirao susret između nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla       
 • nalogodavcu priopćio ime/naziv, broj telefona, e-mail-a, ili telefaksa treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine
 • kada je nalogodavac zaprimio od posrednika ponudu ili e-mail sa podacima o predmetnoj nekretnini i/ili njenom vlasniku odnosno trećoj osobi ili njenom povezanom društvu/njenom drugom društvu ili osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla koja je iskazala interes za sklapanje pravnog posla koji se odnosi na posredovanje za predmetnu nekretninu,
 • ako je omogućio nalogodavcu kontakt sa trećom osobom na bilo koji drugi način koji ne ostavlja sumnju u identifikaciju ovlaštene osobe za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla.
Ako je nalogodavac već upoznat sa nekretninama koje su mu ponuđene ili je već stupio u kontakt sa trećom osobom, obvezan je bez odgode o tome obavijestiti posrednika pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail) ili preporučenim pismom. U suprotnom će se smatrati da ga je posrednik doveo u vezu sa predmetnom nekretninom odnosno trećom osobom.
2.         upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3.         izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini te, u slučaju da se posreduje u svrhu prodaje, utvrditi s Nalogodavcem postoje li :
 • očiti nedostaci nekretnine, koji bi mogli utjecati na mogućnost prodaje iste,
 • rizici povezani s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, ukoliko je zemljišnoknjižno stanje sporno;
 • upisana ili neupisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu,
 • nedostaci građevne ili uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu,
 • obveza primjene prava prvokupa ili druga ograničenja u pogledu te nekretnine u pravnom prometu sukladno posebnim propisima.
4.         obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, odnosno  nekretninu Nalogodavca oglasiti na primjereni način uobičajen za takvu vrstu posredovanja, koji uključuje, ali ne ograničava se na oglašavanje na sljedećim:
 • internetskoj stranici Posrednika,
 • oglasnom prostoru namijenjenom za oglašavanje nekretnina za prodaju (njuškalo.hr, realitica.com, nepremičnine.si, i dr.)
 • oglasnom prostoru dnevnih tiskovina (npr. Novi list, Burza i sl.), a koja usluga oglašavanja se obavlja isključivo po izričitom nalogu Nalogodavca, te se dodatno naplaćuje sukladno važećem cjeniku usluga tih oglašivača;
5.         omogućiti pregled nekretnina trećim osobama koje su zainteresirane za zaključenje pravnog posla zbog kojeg je Nalogodavac ugovorio posredovanje s Posrednikom;
6.         posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja ugovora, kroz pružanje pravne i administrativne podrške;
7.         ako je predmet pravnog posla zbog kojeg se posreduje zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnosi na to zemljište.

II          Posrednik će za Nalogodavca s kojim je zaključio ugovor o posredovanju, a koji nastupa u svojstvu kupca, zakupnika ili najmoprimca nekretnine, obaviti sljedeće radnje:
 1. nastojati pronaći nekretninu koja ispunjava uvjete Nalogodavca i dovesti u vezu Nalogodavca s vlasnikom nekretnine radi vođenja pregovora u vezi sa zaključenjem pravnog posla zbog kojeg se posreduje, predugovora, odnosno ugovora;
2.         predočiti Nalogodavcu dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje, kao i uputiti ga o eventualnim upisanim pravima i/ili teretima trećih osoba na nekretnini;
3.         organizirati termin za ovjeru ugovora;
4.         u slučaju posredovanja za kupoprodaju, a ukoliko se kupoprodajna cijena plaća dijelom ili u cijelosti kreditom banke, pružiti administrativnu pomoć u prikupljanju dokumentacije o Nekretnini potrebne za ishodovanje kredita;
6.         u slučaju posredovanja za kupoprodaju, pružiti administrativnu podršku kod prijenosa prava vlasništva u zemljišnim knjigama kao i pred nadležnim pružateljima komunalnih usluga (voda, el. energija, telefon);
7.         u slučaju posredovanja za kupoprodaju,  upoznati kupca o zakonskoj obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina ili s uvjetima za oslobođenje od poreza na promet nekretnina.

III         Posrednik za sve Nalogodavce, neovisno o posredovanom pravnom poslu te svojstvu Nalogodavca, obavlja sljedeće radnje:
 1. organizira sastav pravnih akata za pravni posao zbog kojeg je zaključen ugovor o posredovanju s Posrednikom
 2. prisustvuje primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnine.

Članak 4. (četvrti)

Obveze Nalogodavca

Obveze Nalogodavca koje isti ima prema Posredniku određene su odredbama članaka 23 i 24 Zakona o posredovanju te se iste u cijelosti imaju primijeniti na ugovorni odnos između Posrednika i Nalogodavca.
U slučaju kršenja obveza koje Nalogodavac ima temeljem citirane odredbe Zakona primjenjuju se opća pravila o odgovornosti za štetu Zakona o obveznim odnosima.

Članak 5. (peti)

Odredbe o posredničkoj naknadi (proviziji)  

Za izvršenu uslugu posredovanja, u koju su uslugu uključene sve radnje iz članka 3. ovih Općih uvjeta Posrednik ima pravo naplatiti proviziju sukladno cjeniku iz članka 8. koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta.

Visina posredničke naknade utvrđuje se ugovorom o posredovanju, a sukladno cjeniku koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta.
Posrednik stječe pravo na naplatu posredničke naknade u trenutku zaključenja posredovanoga posla. Nalogodavac se obvezuje Posredniku isplatiti posredničku naknadu na dan zaključenja pravnog posla za koji je posredovao, odnosno na dan potpisa ugovora.
U slučaju da zaključeni pravni posao uključuje i zaključenje predugovora kojim su se Nalogodavac i treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je predugovorom ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac može naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku u cijelosti u trenutku zaključenja predugovora, ili u dva obroka, od kojih prvi dospijeva na dan potpisivanja predugovora, a drugi na dan sklapanja ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora. Na nepravovremeno plaćanje posredničke naknade, obračunat će se zakonske zatezne kamate.

Nalogodavac plaća ugovorenu posredničku proviziju i u slučaju kada Posrednik posreduje i za  osobu s kojom ju je Posrednik doveo u vezu.
Smatrat će se da je Nalogodavac postupio suprotno načelu savjesnosti i poštenja te načelu zabrane prouzročenja štete, ukoliko odustane od zaključenja predugovora, odnosno ugovora o kupoprodaji nekretnine u nevrijeme, odnosno u trenutku kada je Posrednik već u potpunosti izvršio sve svoje obveze sukladno zaključenom ugovoru o posredovanju, a napose izradu pravnih akata potrebnih za zaključenje posredovanog pravnog posla, a sve to je izvršio jer su Nalogodavac i treća osoba izričito potvrdile namjeru zaključenja pravnog posla i/ili dan pristupanja zaključenja predugovora. U tom će slučaju, Nalogodavac odgovarat za štetu koja je nastala Posredniku u vidu izmakle koristi, a visina naknade ima se procijeniti sukladno određenju iz odredbe članka 1089. Zakona o obveznim odnosima (NN 29/2018)  koja nalaže: „Pri ocjeni visine izmakle koristi uzima se u obzir dobitak koji se mogao osnovano očekivati prema redovitom tijeku stvari ili prema posebnim okolnostima, a čije je ostvarenje spriječeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem.“

Na isti način odgovara Posredniku i Nalogodavac koji je svom bračnom ili izvanbračnom drugu, potomku ili pretku proslijedio informaciju koju mu je Posrednik saopćio kao poslovnu tajnu unutar njihovog obveznog odnosa, a temeljem zaključenog ugovora o posredovanju, pa te su osobe potom zaključile  pravni posao s trećom osobom s kojom je prvotno Posrednik povezao Nalogodavca u svrhu zaključenja posredovanog pravnog posla.

Ako Nalogodavac ili treća osoba s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor ili ugovor (o kupoprodaji/o najmu/o zakupu) u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, odustanu iz bilo kojeg razloga nakon zaključenog predugovora ili ugovora, Posrednik ima pravo na naplatu ugovorene provizije od strane Nalogodavca, sukladno zaključenom ugovoru o posredovanju.

Ugovorena posrednička naknada ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježničke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za ishodovanje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke, pristojbe za skidanje hipoteke, potvrde i druge isprave u svezi zaključenog pravnog posla.

Članak 6. (šesti)

Prestanak ugovora o posredovanju

Ugovor o posredovanju zaključen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije zaključen pravni posao zbog kojeg je ugovoreno posredovanje ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

U slučaju jednostranog otkaza Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, a otkazni rok nije izričito određen samim ugovorom, otkazni rok iznosi 30 (trideset) dana od slanja otkaza koji je poslan preporučenom pošiljkom sa povratnicom.

Postupak otkaza Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina ne može pasti u nevrijeme, dakle s namjerom da se posrednika liši prava na posredničku naknadu ili svjesno ošteti.

Članak 7. (sedmi)

Završne odredbe i rješavanje sporova

Na odnose između posrednika i Nalogodavca proizašle iz Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i opće odredbe  Zakona o obveznim odnosima.

Posrednik zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.
U slučaju ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja, na Nalogodavca se primjenjuju Opći uvjeti poslovanja koji su bili na snazi u vrijeme sklapanja Ugovora o posredovanju.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja i ostaju na snazi do donošenja novih/izmijenjenih Općih uvjeta.
Eventualne sporove između posrednika i nalogodavca nastojati će se riješiti mirnim putem, a u protivnom nadležan je stvarnonadležni sud u Rijeci.

Zadnja izmjena : U Rijeci, 02.siječnja 2023.god.
Prva verzija Općih uvjeta poslovanja za poslove posredovanju u prometu nekretninama agencije Kapital nekretnine d.o.o. donesena je dana 29.12.2016.godine 

Članak 8. (osmi)

CJENIK

Savjetovanje – 35,00 €/sat

KUPOPRODAJA

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupno postignutog iznosa kupoprodajne cijene ili u apsolutnom iznosu što je definirano ugovorom o posredovanju.

PRODAJA

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine koja se naplaćuje od nalogodavca – prodavatelja iznosi  3 %

KUPNJA

Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine koja se naplaćuje od nalogodavca – kupca iznosi  3 %

*Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena odnosno ako je posrednik dobio od strane kupca nalog.

ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom 3 %

ZAKUP I NAJAM

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP
– provizija naplativa od Nalogodavca – najmodavca/zakupodavca

Postotak od mjesečne najamnine
100 % – Za najam ili zakup trajanja od 1 do 59 mjeseci
150 % – Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP – provizija od Nalogodavca najmoprimca/zakupnika

Postotak od mjesečne najamnine
100 % – Za najam ili zakup trajanja od 1 do 59 mjeseci
150 % – Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

PDV nije uključen u cijenu

Posrednik i Nalogodavac sporazumno mogu izvršiti promjenu posredničke provizije određene ugovorom o posredovanju o čemu su dužni sačiniti pisani sporazum.


Kapital nekretnine d.o.o.